×

Notificare

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galerie-foto/Imagini-din-comuna/Primaria

.

Proceduri

 

1.

Informarea cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de Primărie

- Informare directă verbală, prin telefon sau corespondenţă

- Punerea la dispoziţie a formularelor pentru fiecare procedură birocratică

2.

Asistenţă oferită cetăţenilor pentru rezolvarea problemelor aflate in atribuţiile Primăriei şi Consiliului Local

- Asistenţă pentru completarea formularelor

- Explicarea paşilor pentru rezolvarea problemei

- Asigurarea contactelor cu alte servicii

- Indrumarea cetăţenilor pe parcursul etapelor birocratice

3.

Registratură (inregistrarea, urmărirea şi eliberarea documentelor

- Informarea privind actele necesare pentru rezolvarea problemei

- Verificarea actelor prezentate

- Inregistrarea documentelor

- Eliberarea bonului de registratură cu specificarea termenului de eliberare a documentului

- Urmărirea traiectoriei documentelor

- Prevenirea şi raportarea intarzierilor

- Colaborarea cu celelalte servicii pentru simplificarea procedurilor birocratice

- Eliberarea documentelor şi avizelor

4.

Asigurarea accesului liber la informaţia publică (include şi aplicarea Legii 544/2001)

- Oferirea informaţiilor publice (afişaj)

- Primirea şi inregistrarea cererilor de informaţii publice

- Urmărirea rezolvării prin colaborare cu celelalte servicii

- Elaborarea răspunsului la cereri

- Transmiterea răspunsului in termen la solicitant

- Prevenirea intarzierii răspunsului prin urmărirea traiectoriei documentelor

- Raportarea situaţiei aplicării legii

Asigurarea materialelor pentru informarea publicului:

Hotărarile Consiliului Local

Lista impozitelor şi taxelor locale

Informaţii despre patrimoniul localităţii

- Realizarea Raportului anual privind activitatea Primăriei (include date despre starea economică şi socială a comunităţii)

5.

Asigurarea transparenţei deciziei locale (52/2003)

- Informaţii referitoare la activitatea Consiliului Local şi Hotărari ale Consiliului Local

- Afişarea proiectelor de hotărari ale Consiliului Local

- Afişarea Hotărarilor Consiliului Local după aprobare

- Anunţarea datei şi ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Local

- Anunţarea (afişaj, scrisori, ziar) a temelor de discuţie pentru intalnirile obşteşti

- Anunţarea temelor supuse consultării cetăţenilor şi organizarea acţiunilor de consultare (sondaj, intruniri publice)

- Organizarea campaniilor publice pe teme propuse de cetăţeni sau de Primărie

- Colectarea propunerilor cetăţenilor şi transmiterea lor celui care a iniţiat proiectul de hotărare.

6.

Aplicarea legii privind petiţiile (OG 27/2002) şi a legii nr. 233

- Primirea şi inregistrarea petiţiilor

- Urmărirea rezolvării prin colaborare cu celelalte servicii

- Elaborarea răspunsului la petiţii conform atribuţiilor de serviciu

- Transmiterea răspunsului in termen, la solicitant

- Prevenirea intarzierii răspunsului prin urmărirea traiectoriei documentelor

- Raportarea situaţiei aplicării legii

7.

Organizarea programului de audienţe a conducerii Primăriei (primar, viceprimari, secretar)

- Stabilirea orarului audienţelor in colaborare cu conducerea primăriei

- Aplicarea procedurii de audienţe

- Urmărirea punerii in aplicare a soluţiilor identificate in audienţe prin colaborare cu celelalte servicii

- Raportarea rezultatelor audienţelor la conducerea Primăriei şi cetăţeni

8.

Realizarea materialelor informative pentru cetăţeni şi derularea campaniei publice

- Elaborarea materialelor informative

- Distribuirea materialelor

- Planificarea şi derularea campaniilor publice

- Colaborarea cu structurile asociative ale cetăţenilor pentru derularea campaniilor publiceORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ

EMITENT

· Guvernul

Publicat în Monitorul Oficial nr 555 din data 05-07-2019

Forma valabila de la data 09-01-2020

*

Articolul 129

Atribuţiile consiliului local

(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi un model orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2);

c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;

d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;

e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;

g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;

c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

a) educaţia;

b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

c) sănătatea;

d) cultura;

e) tineretul;

f) sportul;

g) ordinea publică;

h) situaţiile de urgenţă;

i) protecţia şi refacerea mediului;

j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

k) dezvoltarea urbană;

l) evidenţa persoanelor;

m) podurile şi drumurile publice;

n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;

o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

p) activităţile de administraţie social-comunitară;

q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.

(9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:

a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;

b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.

(11) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(12) Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.

(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale.

(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Consiliul Local – este alcatuit din 11 consilier dupa cum urmeaza:

 

NUME SI PRENUME

FORMATINEA POLITICA

Spanu Valentin Florian

 

Chiriac Gheorghe

 

Closca Mircea

 

Florea Alexandru

 

Gugulea Nicolae

 

Jipa Ioan

 

Moise Gheorghe

 

Oprea Ionel

 

Oncioiu Milian Ion

 

Radu Marian

 

Ungureanu Valeria

 

 

Atribuțiile Consiliului Local Gura IalomiteiComuna Gura Ialomiței

{gallery}galerie-foto/Imagini-din-comuna/Primaria{/gallery}